You are here
Home > Posts tagged "หน่วยงานไฟฟ้า"

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

                  แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 271

หน่วยงานไฟฟ้า แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 141

Top