You are here
Home > Posts tagged "สำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง"

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

                   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 187

หน่วยงานไฟฟ้า แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 141

หน่วยงานไฟฟ้าแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและเป็นการเตรียมความพร้อมในเทศกาลปีใหม่ 2561

               แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ 240

Top