You are here
Home > Posts tagged "ถนน"

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

              ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 178

Top