You are here
Home > Posts tagged "ซ่อมบำรุง"

ร่วมโครงการ ทำดีถวายในหลวง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนฝาง

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ร่วมโครงการ “ทำดีถวายในหลวง” โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลขุนฝางได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านขุนฝางโดยแขวงฯได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 1391

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

                  แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 271

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

                   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 187

Top