You are here
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวงขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

  กรมทางหลวงขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561  ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง และเปิดโอกาสให้ร่วมสะท้อนมุมมองภายใต้แนวคิด การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยมีเงินรางวัลกว่า 115,000 บาท นั้น ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา ประกอบกับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก ครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทำให้ผู้สนใจขาดโอกาสในการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจมีระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการส่งผลงาน กรมทางหลวงจึงขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายออกไปอีก จากเดิมกำหนดหมดเขตในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็น 15 มกราคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานด้วยตัวเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

              ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 178

Top