You are here
Home > การซ่อมบำรุงเส้นทาง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ 843

ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1339 กม.51+425 – กม.55+700

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงสีตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน น้ำปาด-ปากนาย กม.51+425 - กม.55+700 บริเวณ หมู่ 4 บ้านสวน ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 802

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

                  แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 271

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

                   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 187

หน่วยงานไฟฟ้า แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 141

หน่วยงานไฟฟ้าแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและเป็นการเตรียมความพร้อมในเทศกาลปีใหม่ 2561

               แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ 240

Top