You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > กิจกรรมหน่วยงานราชการสีขาว

กิจกรรมหน่วยงานราชการสีขาว

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่2 ได้จัดให้มี กิจกรรมหน่วยงานราชการสีขาว


โดยประสานไปยัง นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ให้ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ทั้งหมด
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานราชการ

Top