You are here
Home > การซ่อมบำรุงเส้นทาง > รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน
หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้


1.หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำ ทล.1163 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า กม.10+500 -12+500

2.หมวดทางหลวงท่าปลา ได้ดำเนินการปรับระดับผิวทาง ทล.1339 ตอน น้ำปาด-ปากนาย กม.53+128-52+600

3.หมวดทางหลวงน้ำปาด ได้ดำเนินการทาสีราวสะพาน ทล.117 ตอน น้ำปาด-นาไพร จำนวน 1 แห่ง

4.หมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น ได้ดำเนินการปะซ่อมผิวทาง ทล.1243 กม.16+025-16+150 และทำความสะอาดใต้สะพาน ทล.117 กม.375+488

5.หมวดทางหลวงบ้านโคก ได้ดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.1268 ตอน นาเจริญ-ปางไฮ กม.108+000-111+000

Top