You are here
Home > การซ่อมบำรุงเส้นทาง > ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1339 กม.51+425 – กม.55+700

ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1339 กม.51+425 – กม.55+700

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงสีตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน น้ำปาด-ปากนาย กม.51+425 – กม.55+700 บริเวณ หมู่ 4 บ้านสวน ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

2018-01-25

Top