You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประจำปี 2561

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประจำปี 2561

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโดยกีฬาเป็นกิจกรรมสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากร

ของหน่วยงานให้มีระเบียบ วินัย มีสุขภาพ สมบูรณ์ อีกทั้งฝึกฝนให้มีจิตใจเป็นนักกีฬา คือรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ตลอดจนเป็นสื่อประสาน ความสัมพันธ์ในองค์กร 

2018-01-24

Top