You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลร่วมจิต

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลร่วมจิต

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยนายบัณฑิต รักษาดีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทล.1045 กม.28+854 – 30+135 โดยมีนายสมบูรณ์  ด่านรัชตกุล นายอำเภอท่าปลาเป็นประธานในพิธี

ณ ห้องประชุมสำนักเทศบาลตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

Top