You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ร่วมโครงการ ทำดีถวายในหลวง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนฝาง

ร่วมโครงการ ทำดีถวายในหลวง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนฝาง

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ร่วมโครงการ “ทำดีถวายในหลวง”
โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลขุนฝางได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านขุนฝางโดยแขวงฯได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการซ่อมแซมถนน โดยกิจกรรมนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานซ่อมถนนแก่จิตอาสา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป
ถนนภายในชุมชนเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1045

Top