You are here
Home > เกี่ยวกับเรา > ประวัติแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2

ตั้งขึ้นเพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบำรุงทางของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น กรมทางหลวงได้ตั้งสำนักงานบำรุงทางอุตรดิตถ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/13/2535 ลงวันที่ 30 กันยายน 2535 โดยจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวที่บริเวณแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 ให้รับผิดชอบสายทางและหมวดการทางซึ่งรับโอนจากแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 , แขวงการทางพิษณุโลก และแขวงการทางด่านซ้าย ต่อมากรมทางหลวงได้มีคำสั่งที่ จ.1.9/8/2536 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2536 ให้เปลี่ยนจากสำนักงานบำรุงทางอุตรดิตถ์ที่ 2 เป็นแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 และเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ กม.9+700 บนทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน อุตรดิตถ์ – ร่วมจิต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 บริเวณพื้นที่ตั้งสำนักงานเดิม เป็นที่ตั้งสำนักงานหมวดการทางอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ประมาณ 49 ไร่

 

แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง

ปัจจุบันขึ้นตรงต่อสำนักทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม มีทางหลวงในความควบคุมจำนวน 26 สายทาง รวมความยาวต่อ2 ช่องจราจร 523.905 กม. ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 ข้าราชการพลเรือนระดับ 8

 

 

 

 

 

Top