ข่าวสารและกิจกรรม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติอีกทั้งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ณ บริเวณอาคารบุญญวัฒน์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก่อสร้างทล.1045

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และส่งเสริมกาารมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการก่อสร้างถนน ด้วยวิธีขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร  ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+100 - กม.17+379 ระยะทางรวม

การซ่อมบำรุงเส้นทาง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ (เพิ่มเติม…)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวงขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

  กรมทางหลวงขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561  ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง และเปิดโอกาสให้ร่วมสะท้อนมุมมองภายใต้แนวคิด การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

              ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (เพิ่มเติม…)

Top